Vet mer om rivning

Vi utför olika typer av in/utvändiga rivningar från att kapa gips, riva golv, yttertak och väggar till att riva ut hela kontorslandskap. De rivningsfraktioner som uppkommer skall vara spårbara hela vägen från borttagande till slutstation. Materialen redovisas med signerade transport- och mottagarkvitteringar.

Det förekommer mycket damm vid rivningar som vi minimerar med hjälp av inplastning, luftslussar, stoftsugar och mycket avancerade luftrenare.

Efter avklarad entreprenad uppförs sammanställning av samtliga rivningsfraktioner och vi lämnar arbetsplatsen ren och städad efter oss.

En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial är att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort så att det inte hamnar i kretsloppet och tas omhand på ett bra sätt och i en god arbetsmiljö.  

Enligt miljöbalkens hänsynsregler är en verksamhetsutövare skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att man så långt det är möjligt ska sorterar ut material som går att återanvända eller materialåtervinna som till exempel metaller.

Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och tas omhand på ett korrekt sätt. För en bra hantering kan det krävas hjälp av specialister för till exempel materialinventering, sanering, rivning och källsortering. 

Vår åkbara stripper som används flitigt
vid rivning av ytskikt

Nedagning av tapet med Tapetångare

Bilning av kakel i badrum